Visie en Missie

VISIE

ConnFinity is de samentrekking van 'conflict' en 'finity':
‘We willen een veilig kader creëren om moeilijke situaties en conflicten bij het levenseinde zichtbaar en bespreekbaar te maken, in plaats van ze te ontkennen of weg te stoppen.’

ConnFinity is ook de samentrekking van 'connection' en 'infinity':
‘Met deze vorm van conflictbemiddeling willen we bijdragen tot het vergemakkelijken van het sterven en de rouwverwerking.
Bemiddeling in levenseinde situaties kan mensen helpen zich opnieuw te verbinden en bevrijd te voelen, waardoor de stervende kan loslaten en in vrede heengaan. De nabestaanden worden bij de verwerking van het verlies minder bezwaard door negatieve herinneringen en gevoelens en kunnen kracht putten uit de ervaring van verbinding.
Zorgverleners willen we een opleiding ‘bemiddelingsgericht werken’ aanbieden, waarin we hen handvatten aanreiken om conflicten te leren herkennen en problemen met de betrokkenen aan te pakken.’


ConnFinity werd opgericht vanuit een aantal vaststellingen:

Omgang met sterven en dood

Sterven is inherent aan het leven. Toch heerst er vandaag nog heel wat angst rond dit gebeuren, althans in onze westerse samenleving. Doordat het proces van sterven en de dood de voorbije decennia uit ons dagelijkse leven werden verbannen, heerst er een cultuur waarin de dood wordt ontkend.
Sterven betekent verlies, in de eerste plaats voor de stervende zelf, maar ook voor de omgeving. Afscheid nemen wordt in veel gevallen als traumatisch ervaren. Door het onomkeerbare van de dood wordt dit nog extra bemoeilijkt.

Sterven brengt vaak conflict met zich

Vernemen dat men palliatief is, kan mensen in conflict brengen met zichzelf en met hun omgeving.
Ook de naasten kunnen in conflict komen met de stervende of met elkaar. Conflicten opgebouwd in de loop van het leven kunnen plots een scherp en dwingend karakter krijgen. In bepaalde situaties kunnen deze conflicten niet meer tijdig besproken worden of opgelost, tot spijt van de betrokkenen.

De conflicten werden niet onderkend of werden vermeden, vaak omdat niemand kon helpen. Conflicten rond bv. levenseindekeuze, opvoeding, misbruik, carrière, erfenis kunnen dit afscheid zodanig bemoeilijken dat de stervende onrustig of in eenzaamheid sterft en/of dat naasten er niet toe komen om het verlies daadwerkelijk te verwerken.

Zorgverleners en levenseindeconflicten

Bij gebrek aan specifieke opleiding ter zake missen zorgverleners vaak de adequate kennis en expertise om conflictsignalen van patiënten en/of naasten te herkennen, waardoor conflicten onopgelost blijven. Indien een conflict toch wordt gedetecteerd, stelt zich ook het probleem wie het aanspreekpunt is om de betrokkenen in beweging te brengen om aan hun relationeel herstel te werken.

MISSIE

‘ConnFinity bemiddelt bij conflicten aan het levenseinde en maakt op die manier mogelijk dat mensen zich (opnieuw) met elkaar verbinden voor het definitieve afscheid.’

Aan de stervenden en naasten bieden we een veilige context waarin het conflict bespreekbaar wordt. Aan professionele zorgverleners bieden we een gerichte opleiding aan om conflicten te leren detecteren en bespreekbaar te maken. Indien gewenst kunnen ze doorverwijzen naar de bemiddelaars van ConnFinity

Nieuws

Contact

  • Naam: Marc Delaere
  • Tel: +32 (0) 471 87 69 37
  • E-mail: marc.m.delaere[@]gmail.com
  • Naam: Inge De Boeck
  • Tel: +32 (0) 495 24 14 65
  • E-mail: inge.deboeck11[@]gmail.com